Plafó 7 

La inspiració de Gaudí

“L’arquitecte del futur es basarà en la imitació de la naturalesa, perquè és la forma més racional, duradora i econòmica de tots els mètodes.”
Antoni Gaudí

Per fer les cobertes dels edificis Gaudí s’inspira en les pinyes dels pins i en les escates dels peixos. La superposició de baix cap dalt amb peces relativament petites li asseguren la protecció contra els elements: aigua i vent.

Saps que Gaudí fou el primer arquitecte ecològic? Riudoms en fou l’inspirador.

Gaudí reprodueix en ceràmica vidriada les formes que veu a la natura i els dona color. Els colors de Gaudí, la gamma cromàtica que utilitza, són el fruit de la llum que percep a Riudoms, la llum que Gaudí anomena Mediterrània.

Segueix els passos de Gaudí

En aquests moments esteu revivint els passos de Gaudí pel poble que el va veure créixer. En cap altre lloc del món podeu rebre la mateixa llum, el mateix aire, veure els mateixos colors, tocar els mateixos objectes de la natura i gaudir de la mateixa temperatura que converteix aquesta terra en una primavera contínua, com deien els romans.

La llum de Riudoms és la llum de Gaudí, els colors de Riudoms són els colors de Gaudí. Gaudir Riudoms és gaudir Gaudí.

“La llum que aconsegueix la màxima harmonia és la que té una inclinació de 45°, ja que incideix en els cossos de manera que no és de forma horitzontal ni vertical. És la que es pot considerar llum mitjana i dona la més perfecta visió dels cossos i la seva matisació més exquisida. És la llum de la Mediterrània.”

Antoni Gaudí

Centre Riudonenc

Aquest casal fou edificat el 1731. La propietat va pertànyer a la família Moragas fins que el 1886 el centre carlista compra l’habitatge per convertir-lo en una societat recreativa. És versemblant pensar que el jove Gaudí, influenciat per la seva família, sovintejava les activitats del Centre. L’entitat continuarà en actiu fins al 1953.

Els Gaudí i Riudoms

La nissaga dels Gaudí a Riudoms enviudaren en més d’una ocasió i se celebraren segones núpcies. De tots els matrimonis, en van néixer nombrosos fills, malgrat que molts no arribaren a l’edat adulta. El 1700 Josep Gaudí Oriol es casà a Riudoms amb Vicenta Coll Noguera, filla d’un argenter. Un dels seus fills, l’hereu Josep Gaudí Coll, és citat pels biògrafs d’Antoni Gaudí Cornet com el “balafiador” o el dilapidador de la fortuna familiar i assenyalen especialment que no donà estudis als seus fills. També es dedicà a la política i morí el 1732, essent regidor en cap de Riudoms. El 1749 el seu fill era l’arrendador de la venda de peix i uns anys després arrendava el forn del comú.